PRAVIDLA
 1. Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru. Maximální šířka objektů tvořících bránu je 30 cm.
 2. Boční zástěny ani jiné objekty přidané k bráně v linii brankové čáry nejsou povoleny.
 3. Po celou dobu trvání úlohy musí psovod zůstat v bráně za brankovou čarou.
 4. Ke hře se používají gymnastické míče. Barvy míčů nejsou předepsány.
 5. Na začátku úlohy musí být míče umístěny ve fixačních kruzích.
 6. Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy. Od psovoda nebo k psovodovi musí pes běžet vždy přes brankovou čáru.
 7. Pes nesmí během práce vysunout míče z fixačních kruhů s výjimkou situace, kdy má pes po dokončení určité části úlohy dopravit označený míč do brány.
 8. Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi. Míče dopravené do brány se nesmí vrátit zpět na hrací plochu.
 9. Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama. Může je však usměrňovat nohama.
 10. Pes se musí pohybovat po drahách podle nákresů úlohy a nesmí se od nich příliš odchýlit. Může se zastavovat, nesmí se vracet.
 11. Úlohy jsou rozděleny na číslované části. Tým začíná plněním části 1 a pokračuje plněním dalších částí úlohy ve vzestupném pořadí jejich číselného označení. Tým musí splnit všechny části úlohy.
 12. Na konci každé části úlohy dopraví pes do brány míč určený nákresem příslušné části úlohy.
 13. Úloha končí po splnění poslední části úlohy položením psa v bráně, těsně před bránou, nebo na místě určeném v popisu úlohy na dobu minimálně 2 vteřiny. Pes musí ležet na zemi celým tělem.
 14. Úloha musí být provedena v jednom celku bez přerušení.
 15. Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout psa rukama.
 16. Psovod smí odměnit psa až po dokončení celé úlohy.
 17. Délka práce týmu je maximálně 5 minut.
 18. Dokumentace průběhu a splnění úlohy se uskutečňuje pomocí videozáznamu (dále jen video).
 19. Snímací zařízení musí být umístěno ve výšce minimálně 130 cm za míči v segmentu 10 až 14 hodin při pohledu z brankové čáry.
 20. Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a psa. Musí být viditelná branková čára a nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry barvou nebo páskou.
 21. Video musí být pořízeno z co největší blízkosti, aby bylo možno posoudit správnost a kvalitu práce psa.
 22. U videí bude změřen čas. Čas začíná běžet ve chvíli, kdy pes vyběhne z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy a úloha končí položením psa v bráně, těsně před bránou, nebo na místě určeném v popisu úlohy.
 23. Video musí být natočeno bez přerušení, nesmí obsahovat střihy a nesmí se nijak upravovat. Povoleno je pouze oříznutí videa na začátku a konci a vložení titulků a hudby.
 24. Video nesmí být oříznuto na čistý čas plnění úlohy. Před startem i po závěrečném odložení musí být ponechán dostatečný čas umožňující objektivní změření času. Pohyblivé přechody ani jiné efekty překrývající start a/nebo závěrečné položení nejsou povoleny.
 25. Titulky nesmí zakrývat tým provádějící úlohu a hudba nesmí přehlušit příkazy psovoda.